" વધી ગયેલા નખ, સડી ગયેલા દાંત કે મોટા થયેલા વાળને કાઢી નાંખવામાં જેમ જરાય દુઃખ  નથી થતું કે તે ક્યાં પડ્યા તેની ચિંતા નથી થતી તેમ સંસારની સમગ્ર માયાને ત્યાગ કરતા દુઃખ શેનું કે ચિંતા શેની? "
You are here: HomeArticlesHome

Home

Welcome to Jain24

Thank you for visiting Jain24.org and we hope that articles, stavans and other information will be useful to you. 

 

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround