" ભૂતકાળમાં ગળીયા બળદને જોઇને જીવ વૈરાગ્ય પામી જતો. અને આજે? પોતે ગળીયા બળદ જોવા થઈ જાય તોય સંસારનો રાગ ઘટતો નથી. "

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround