" સમ્યક્ત્વ અટેલે ધર્મની અસલ ભૂખ, ભૂખ્યાને જેમ ભોજન વિના ચાલે નહિ, તમે સમ્યક્ત્વ આવ્યા પછી તે જીવને ધર્મપ્રવૃત્તિરૂપી ભોજન વગર ચાલે નહિ. "

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround