" મહાપુરુષો સમુદ્ર જેવા ગંભીર હોય છે . પાણીથી ભરેલી વાટકીમાં એક કાંકરો પડતા તે છલકાઈ જાય છે, જયારે સમુદ્રમાં મોટા પહાડો તૂટી પડે તો ય તે કયારેય છલકાતો નથી . "
Free business joomla templates

Distributed by SiteGround