" બીજા મને દુઃખ ન આપે અવું જો તમે ઈચ્છાતા હો તો પહેલા એટલું નક્કી કરો .. હું કોઈને દુઃખ નહિ આપું. "

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround