" એક માણસના બીજા માણસ સાથેના સંબંધ કપડાં જેવો છે . કપડાં  નવા હોય ત્યારે ચક્ચકાટ કરે, જેમ દિવસ જાય તેમ રંગ ઘટતો જાય . સંબંધો નવા હોય  ત્યારે સ્નેહનો રંગ ઝગારા મારતો હોય, જેમ  દિવસો જાય તેમ સ્વાર્થ વધતો જાય અને સ્નેહનો રંગ ઘટતો જાય . "
You are here: HomeNavkar Mantra

NavakarMantra

 

Download Name Play Size Length
download 001 HAY MANAV

5.3 MB 5:50 min
download Navkar Mantra
Lata Mangeshkar

9.5 MB 23:48 min
download 001 Navkar Mantra
Unknown

5.1 MB 2:14 min
download JainUniversity.org
JainUniversity.org

26.3 MB 28:46 min

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround