" એક માણસના બીજા માણસ સાથેના સંબંધ કપડાં જેવો છે . કપડાં  નવા હોય ત્યારે ચક્ચકાટ કરે, જેમ દિવસ જાય તેમ રંગ ઘટતો જાય . સંબંધો નવા હોય  ત્યારે સ્નેહનો રંગ ઝગારા મારતો હોય, જેમ  દિવસો જાય તેમ સ્વાર્થ વધતો જાય અને સ્નેહનો રંગ ઘટતો જાય . "
You are here: HomeNavsamaran

Navsamaran

 

Download Name Play Size Length
download Ajit Shanti Smaran
07

23.8 MB 26:02 min
download Vandanavali
11_Arihant

53.2 MB 29:03 min
download Bhaktamar Stotra Sudh Ucharan by Dhyaansagar Ji

39.3 MB 42:56 min
download Bhrahad Shanti Smaran
08

13.8 MB 15:04 min
download Kalyan Mandir Stotra
09

26.9 MB 29:24 min
download Smaran
05_Namiyun

14.5 MB 15:48 min
download Pacchisi
10_Ratnakar

22.3 MB 24:23 min
download Smaran
03_SantiKaram

9.8 MB 10:42 min
download Smaran
04_Tijayapahut

9.1 MB 9:57 min
download Smaran
02_Uvasagaharam

3.2 MB 3:27 min

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround