" મહેમાન આવે ત્યાં સુધી તો ઠીક છે,પણ એ જાય જ નહિ, પેંધી જાય તે કેમ ચાલે? ક્રોધનુંય આવું જ છે, ક્રોધનુંય આવું જ છે। ક્રોધ આવે તે હજી ચલાવી લેવાય, તે જાય નહિ તે કેમ ચલાવી લેવાય? "
You are here: HomeStavansJai Jai Tirthankara

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround